Header groot USONA
USONA
Homepage

Jaarverslag 2012

Per eind 2012 zijn er in totaal 312 financieringsovereenkomsten met de entiteiten getekend, die samen goed zijn voor 99 procent van de huidige samenwerkingsmiddelen (programma’s 2008-2012), oftewel een bedrag van 448,5 miljoen gulden. Van het totaal aan projecten is 88 procent in uitvoeringsopdrachten verplicht, en van deze verplichtingen is 78 procent tot betaling gekomen. Dit is te lezen in het SONA jaarverslag 2012. Voor meer informatie en de download van het jaarverslag 2012 klik op de link hiernaast.

Nos Hospital Nobo – Informatie aan de Centrale Commissie van de Staten

In opdracht van het Land Curaçao voert (U)SONA sinds het voorjaar van 2011 het Nos Hospital Nobo (NHN) project uit, met het doel te komen tot de realisatie van een nieuw duurzaam operationeel ziekenhuis voor Curaçao.

Op 20 maart 2013 heeft SONA op verzoek van de Staten van Curaçao een uitgebreide toelichting op het project aan de Centrale Commissie gegeven.

Ten behoeve van deze presentatie is een informatiemap opgesteld. Deze informatiemap is samengesteld om alle Statenleden inzicht te geven in de belangrijkste aspecten van het project. Deze informatie is te downloaden van de website. Ook de presentatie die (U)SONA heeft gegeven is toegevoegd.

2e halfjaar verslag 2012

De tweede halfjaarlijkse voortgangsrapportage is door SONA aan het ministerie van BZK aangeboden. Het geeft de stand van zaken op programmaniveau weer over de periode juli - december 2012.
Voor meer informatie en de download van het verslag klik op onderstaande link.

Wat is Nos Hospital Nobo?

In het document 'De essentiële kenmerken van Nos Hospital Nobo' treft u de 12 punten die de essentie van het project Nos Hospital Nobo kort weergeven.

Goedgekeurde projecten juni tot en met oktober 2012

In de periode juni tot en met oktober 2012 zijn 10 projecten goedgekeurd en in uitvoering gegaan, waaronder 6 projecten gefinancierd uit het programma Plan Veiligheid en 2 projecten uit het programma Onderwijs. Voor een overzicht van deze projecten klik op onderstaande link.

Voortgangsverslag januari - juni 2012

Tot juni 2012 is van het totale samenwerkinsgfonds 98 procent omgezet in projecten middels 309 financieringsovereenkomsten met Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De samenwerkingsprojecten zijn volop in afronding. Nu de uitvoering van de samenwerkingsprogramma's richting het eindpunt loopt moeten in de weinig resterende tijd de projecten zo goed mogelijk tot uitvoering komen.
Lees verder:

Traject van Nos Hospital Nobo ligt op schema

SONA selecteert Ballast Nedam als beste van drie kandidaten voor de bouw

Aan het eind van een uitgebreide en minutieuze selectieprocedure gaat SONA conform planning nu in gesprek met Ballast Nedam Infra B.V. om de plannen voor de bouw van het nieuwe hospitaal van Curaçao te volmaken. Volgens plan moet dit hospitaal er in 2015 staan.

SONA beantwoordt vragen Parlement Curaçao

Op uitnodiging van de Minister van GMN gaf SONA op 20 maart 2012 een presentatie aan het Parlement van Curaçao over Nos Hospital Nobo, het nieuw te realiseren ziekenhuis.
Naar aanleiding hiervan heeft de uitvoeringsorganisatie USONA vragen van diverse parlementsleden schriftelijk beantwoord en op 23 april jl. een mondelinge toelichting hierop aan het parlement gegeven. Het betroffen vragen over de bouw van het ziekenhuis, zoals lokale betrokkenheid en vragen over o.a. zorg, financiën en communicatie.
Klik op onderstaande link naar de pagina Nos Hospital Nobo voor een kopie van de presentatie en de schriftelijke beantwoording op de vragen.

Prestatieverklaring facturen aan USONA

De eisen die aan financieel beheer en de controle hierop worden gesteld zijn in de afgelopen jaren verder ontwikkeld. USONA hecht er grote waarde aan om aan deze eisen te blijven voldoen en als zodanig een zorgvuldige financiële verantwoording van de middelen conform de meest actuele standaarden te waarborgen. USONA zal daarom een aantal procedures rondom de administratieve afwikkeling van projecten vernieuwen.
In dat kader dient vanaf 15 april 2012 een nieuw formulier, genaamd de prestatieverklaring, te worden ingevuld en meegestuurd met de door de projecteigenaar/projectgemachtigde goedgekeurde facturen. Op dit formulier wordt gedetailleerd vastgelegd op welke wijze de betaalbaarheid van de factuur en bijbehorende levering is vastgesteld. Alle projecteigenaren en projectgemachtigden zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
Het prestatieverklaring-formulier kunt u van onze website downloaden.

Naamswijziging SONA en USONA

Nu de nieuwe staatkundige structuur een feit is en het Land de Nederlandse Antillen is opgeheven, is besloten de naam SONA, die stond voor Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen, te wijzigen in Stichting SONA. SONA is nu een begrip en geen afkorting meer.
Daarmee wordt ook de naam van de Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen gewijzigd. USONA heet nu voluit Uitvoeringsorganisatie Stichting SONA.

USONA

USONA

USONA is verantwoordelijk voor een rechtmatig en doelmatig beheer van de gelden die donoren beschikbaar stellen aan Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor ontwikkelingsprojecten.

  • print

Naar boven