Header groot USONA
USONA
HomepageIndienen Projecten

Indienen Projecten

Indienen van een projectvoorstel kan alleen geschieden door:
de Raad van Ministers (of gemachtigde) van een van de Landen of
het Bestuurscollege van een van de Openbare Lichamen (of gemachtigde)

 

Het ministerie van BZK heeft op 24 juni 2009 ingestemd met de gewijzigde procedureregels en formats. De gewijzigde formats waren als pilot al in gebruik. BZK beaamt dat de nieuwe formats vele voordelen hebben: 'Het indienen van projectvoorstellen wordt gemakkelijker gemaakt maar leidt niet tot verlies aan inzicht in de kwaliteit van de voorstellen. De beoordeling door USONA wordt transparanter. Dit vind ik een belangrijk doel. Het  leidt tot betere controle op het handelen van USONA en geeft de projectindieners inzicht in de sterke en zwakke punten van hun voorstellen. Naar verwachting gaat hiervan een belangrijk lerend effect uit', aldus de directeur Koninkrijksrelaties, Hans Gerritsen. 

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Een vereenvoudiging van het format voor het indienen van projecten. Het invullen van de Logical Framework Matrix is vervallen.
  • De toetsen voor (1) de interne en externe management- en uitvoeringscapaciteit en voor (2) de financiële en (3) de institutionele duurzaamheid van projecten krijgen meer gewicht dan voorheen.
  • De bedragen voor werken en leveringen zijn bijgesteld en meer in lijn gebracht met hetgeen bij de Antilliaanse overheden en internationaal nu gebruikelijk is.
  • Het Format verkort projectvoorstel is vervallen. In plaats hiervan vindt voor projecten onder de ANG 100.000 eerst vooroverleg plaats tussen de aanvrager en USONA over de benodigde informatie. Daarna worden alleen de relevante vragen uit het Format projectvoorstel ingevuld.
  • De looptijd van een project is anders gedefinieerd. 

Indienen
Er zijn 2 formats voor het indienen van projectvoorstellen:

  • Format projectvoorstel (bijlage 1). Voor projecten onder de ANG 100.000 hoeven niet alle vragen uit bijlage 1 beantwoord te worden. De projecteigenaar dient hierover vooraf contact op te nemen met USONA.
  • Format assistentie opstellen projectvoorstel (bijlage 2). Voor het schrijven van een projectvoorstel kan assistentie worden ingehuurd. Financiering geschiedt uit het ontwikkelingsfonds.

In beginsel komen alle activiteiten en kosten voor het project voor financiering in aanmerking. Dat geldt ook voor externe ondersteuning voor het formuleren van projecten. De kosten gemaakt voor werkzaamheden door de eigen overheidsdiensten worden, in principe, niet vergoed. Dit is een eigen bijdrage van het (ei)land.

Stappen USONA na indiening
1. Registratie van projectvoorstellen ( 3 werkdagen)
2. Ontvankelijkheidtoets (+ 5 werkdagen)
3. Beoordelingstoets (+ 2 maanden) 
4. Goedkeuring

Het kan zijn dat USONA projectindieners vraagt om aanvullende informatie te geven. Deze wachttijd is niet opgenomen in de bovenstaande termijnen die USONA hanteert voor de verschillende stappen na indiening.
Naar aanleiding van de beoordelingsprocedures kan het projectvoorstel (zonodig in gewijzigde vorm) worden goedgekeurd. In de financieringsovereenkomst wordt de duur van het project vastgelegd.

Hierna gaat het project naar de uitvoeringsfase.
Om een snelle beoordeling te garanderen kan USONA externe beoordelaars inschakelen. Zij werken volgens een hiervoor opgestelde handleiding.

 


Naar boven