bewoner nederlandse antillen 4 .jpg (14 Kb)
USONA
USONA is verantwoordelijk voor een rechtmatig en doelmatig beheer van de gelden die donoren beschikbaar stellen aan Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor ontwikkelingsprojecten
USONA
HomepageNieuws/activiteiten

Nieuws/activiteiten

Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
2e halfjaar verslag SONA 2012
Goedgekeurde projecten juni t/m oktober 2012
Voortgangsverslag januari - juni 2012
Jaarverslag 2011
Nos hospital nobo
Infrastructurele werken met EU-fondsen
Capacity Building

Jaarverslag 2013
Het jaarverslag van SONA over het beheer van de door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar gestelde samenwerkingsmiddelen is op 8 mei jl. aan het ministerie van BZK aangeboden.

Met het einde van de samenwerkingsprogramma’s eind 2014 in zicht, is zoals in het voorgaande jaar ook in 2013 de nadruk gelegd op de tijdige en correcte afronding van de projecten. In overleg tussen het ministerie van BZK met Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn er afspraken gemaakt over de afwikkeling van enkele nog lopende projecten. Met Curaçao en Sint Maarten is in 2013 overleg geweest over de afronding van projecten. Met de overeengekomen herprioriteringen van enkele projecten van Curaçao is de aandacht voor de doelmatigheid van de besteding van de samenwerkingsmiddelen vergroot.

Het jaarverslag is te downloaden via de link hiernaast.

Jaarverslag 2012
Per eind 2012 zijn er in totaal 312 financieringsovereenkomsten met de entiteiten getekend, die samen goed zijn voor 99 procent van de huidige samenwerkingsmiddelen (programma’s 2008-2012), oftewel een bedrag van 448,5 miljoen gulden. Van het totaal aan projecten is 88 procent in uitvoeringsopdrachten verplicht, en van deze verplichtingen is 78 procent tot betaling gekomen.

Het jaar 2012 heeft voor SONA en USONA in het teken gestaan van frequent overleg met de projecteigenaren over de voortgang van de uitvoering van de programma’s en projecten en de realisatie van de beoogde resultaten. De focus lag eind 2012 op het ondertekenen van de laatste financieringsverzoeken. De aandacht zal de komende tijd gericht zijn op de efficiënte uitvoering van projecten en op het bereiken van de voorgenomen projectresultaten. De samenwerkingsprogramma’s worden eind 2014 afgesloten.

Het jaarverslag staat in de downloads hiernaast.

2e halfjaar verslag SONA 2012
De tweede halfjaarlijkse voortgangsrapportage is door SONA aan het ministerie van BZK aangeboden. Het geeft de stand van zaken op programmaniveau weer over de periode juli - december 2012.
De termijn voor het indienen van nieuwe projecten is eind 2012 afgelopen en de tweede helft van 2012 stond in het teken van uitvoering en waar mogelijk projectcompletering. De grootste aandacht zal de komende tijd zijn gericht op efficiënte projectuitvoering en op het bereiken van de beoogde projectresultaten.
Het 2e halfjaar verslag is hiernaast te downloaden.

Goedgekeurde projecten juni tot en met oktober 2012
In de periode juni tot en met oktober 2012 zijn 10 projecten goedgekeurd en in uitvoering gegaan.
Op Bonaire 2 projecten:
2012008 Brede School Bonaire
2012014 6 kleine projecten Bonaire - Diverse
Op Curaçao 5 projecten:
2011035 Renovatie kantoor KPC Winston Churchillweg
2011036 Nieuwbouw KPC Rio Canario
2011040 Van GOG naar JJC
2012006 Verduurzaming SVP 2012-2013
2012012 KBB fase 2 - Diverse
Op Sint Maarten 3 projecten:
2012001 Integriteitstraining voor justitiële diensten
2011043 Centrale Meldkamer KPS
2011042 Wijkposten St. Peters-South Reward/Belvedere

Zie in de download hiernaast een totaaloverzicht van de goedgekeurde projecten.

Voortgangsverslag januari - juni 2012

De 52 projecten op Bonaire die gefinancierd worden met door Nederland beschikbaar gestelde samenwerkingsgelden hebben vrijwel allemaal de beoogde resultaten behaald en zijn afgesloten. Ook de samenwerkingsprojecten van Saba en Sint Eustatius zijn volop in afronding. Nu de uitvoering van de samenwerkingsprogramma's richting het eindpunt loopt, moeten in de weinig resterende tijd de projecten zo goed mogelijk tot uitvoering komen.
Dit staat te lezen in de eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage van 2012 van Stichting SONA. Uitvoeringsorganisatie USONA voert namens SONA de werkzaamheden uit.
In juni 2012 is een nieuwe beheersovereenkomst ondertekend door het ministerie van BZK en SONA, waarin concrete afspraken zijn gemaakt over de rapportageverwachtingen. Dit heeft geleid tot een uitgebreidere samenstelling van de voortgangsrapportages. In het licht van de afronding van de samenwerkingsprogramma's gaat de voortgangsrapportage dieper in op de tot nu toe uitgevoerde activiteiten van de projecten en in hoeverre de resultaten hiervan hebben bijgedragen aan de doelstellingen van de programmaonderdelen.

Het voortgangsverslag is vai de link hiernaast te downloaden.

Jaarverslag 2011

USONA voorkomt onderbesteding door uitvoering in hoogste versnelling te zetten

In 2011 is de uitvoering van de samenwerkingsprogramma’s die gefinancierd worden met door Nederland beschikbaar gestelde samenwerkingsgelden, in een hoge versnelling voortgezet. De inzet en politiek-bestuurlijke betrokkenheid zijn het afgelopen jaar groot geweest. De (ei)landen, SONA en USONA zetten zich in om te bereiken dat de samenwerkingsmiddelen optimaal worden ingezet voor de samenwerkingsprogramma’s. Afgesproken is dat Nederland tot 31 december 2012 middelen voor de samenwerkingsprogramma’s stort. De uitvoering van de samenwerkingsprogramma’s kan uitlopen tot eind 2014. Gezien de relatief korte tijd die overblijft voor de uitvoering van de projecten heeft SONA de entiteiten aangespoord om extra prioriteit aan de projecten te blijven geven.

Dit staat te lezen in het Jaarverslag over 2011 van Stichting SONA. SONA houdt toezicht op een rechtmatig en doelmatig beheer van de gelden die donoren ter beschikking stellen voor ontwikkelingsprojecten op Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Uitvoeringsorganisatie USONA voert namens SONA de werkzaamheden uit. De grootste donor is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarnaast is SONA belast met de uitvoering van de projecten die uit het 9e EDF (European Development Fund) van de EU worden gefinancierd, en wordt thans door USONA, in opdracht van de regering van Curaçao,  de bouw van een nieuw hospitaal voor Curaçao voorbereid.

Het jaarverslag geeft inzicht in de uitvoering van de met BZK middelen gefinancierde projecten tijdens het afgelopen jaar. Deze uitvoering wordt bezien binnen de bredere context van de samenwerkingsprogramma’s. De verschuiving van beoordeling naar uitvoering van de projecten werd in 2011 duidelijk zichtbaar. Deze trend zal zich in 2012 voortzetten.

Per eind 2011 zijn er in totaal 305 financieringsovereenkomsten met de entiteiten getekend, die samen goed zijn voor bijna 94 procent van de huidige samenwerkingsmiddelen oftewel een bedrag van 429,5 miljoen gulden. Van het totaal aan projecten is 84 procent in uitvoeringsopdrachten verplicht, en van deze verplichtingen is 62 procent tot betaling gekomen. In dit licht is gebleken dat USONA er in slaagt om onderbesteding te voorkomen. 
Aanbieden Jaarverslag 2011 aan minister Spies 
BZK, SONA en USONA hebben in het begin dit jaar een werkconferentie gehouden welke heeft geleid tot het bereiken van overeenstemming over de nieuwe beheersovereenkomst tussen BZK en SONA. De nieuwe beheersovereenkomst zal in juni 2012 getekend worden en heeft een looptijd tot 31 december 2015.

Nos hospital Nobo

Marktconsultatie van SONA in WTC
Massale belangstelling voor bouw van nieuw ziekenhuis

Op dinsdag 27 september 2011 was de eerste dialoog met marktpartijen over de bouw van het nieuwe ziekenhuis op Curaçao die leidt tot een aanbesteding in december. Vanuit de hele wereld waren partijen aanwezig. In totaal 60 bedrijven van lokale bodem en uit onder andere Colombia Frankrijk, Zuid Afrika, Oostenrijk, Verenigde Staten en Zwitserland, kwamen deze dag naar het WTC in Willemstad. Lokale en internationale partijen gaven nu al blijk van een goede samenwerking om tot ons nieuwe ziekenhuis te komen.

Dinsdagochtend opende Minister Jacinta Constancia van gezondheidszorg, milieu en natuur (GMN) de marktconsultatie van SONA. Zij overhandigde USONA directeur Reginaldo Doran een Dividivi (waaiboom) als symbool voor de continuïteit die nodig is om te komen tot de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

Minister Constancia en de heer R. Doran

De heer Doran werd door een team van professionals van USONA bijgestaan. In verschillende groepen gaven meer dan 100 architecten, aannemers, leveranciers van medische apparatuur en andere professionals hun visie op de aanbesteding strategie van SONA. Er werd intensief gediscussieerd over uiteenlopende onderwerpen, zoals de doorlooptijd van het project, het betrekken van lokale partijen, coördinatie tussen de verschillende leveranciers en verschillende contractvormen.

SONA constateert dat veel ideeën parallel lopen aan de ontwikkelde aanbestedingsstrategie. De partijen scherpten dingen aan, waren positief kritisch en wilden bijdragen aan de ambities van Curaçao voor het nieuwe ziekenhuis.

Reginaldo Doran: “Het symbool van de Dividivi boom voor het nieuwe ziekenhuis is niet voor niets. Een druppel water doet hem al bloeien. Vandaag hebben we vele druppels gekregen. De bloei van het nieuwe ziekenhuis is in aantocht”.

 

(U)SONA zal het bouwen van het nieuwe ziekenhuis op Curaçao gaan begeleiden.

(U)SONA heeft van het Land Curaçao de opdracht gekregen voor het verwezenlijken van een nieuw ziekenhuis op Curaçao. Het nieuwe ziekenhuis moet plaats bieden aan ca. 300 bedden en zal een brede waaier aan specialismen herbergen. Eind 2014 moet het nieuwe ziekenhuis opgeleverd worden. 

Het integrale management van het project, alsmede het beheer van de daarmee gemoeide middelen zijn ondergebracht bij (U)SONA. De duur van deze opdracht is maximaal voor een periode van 3,5 jaar. 

Op het moment bevindt het project zich in de voorbereidingsfase. Naar verwachting zal de "Call for expressions of interest" in oktober van dit jaar plaatsvinden.

Op de site www.dewegnaaronsnieuweziekenhuis.org is meer informatie te vinden over het project.

Voortgangsverslag januari t/m juni 2011

Meer dan 400 miljoen aan Nederlandse en Europese samenwerkingsmiddelen vastgelegd in financieringsovereenkomsten met SONA

Uitvoeringsorganisatie USONA heeft tot en met de eerste helft van 2011 een totaal van 298 financieringsaanvragen goedgekeurd. Dit betreft allemaal Nederlandse samenwerkingsgelden. De financieringsaanvragen vertegenwoordigen 91% van de totale beschikbare programmabudgetten, een toename met 7% ten opzichte van de resultaten van eind 2010. Dit is één van de highlights uit de eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage van USONA. Van het goedgekeurde bedrag is 73% verplicht in uitvoeringsopdrachten, waarvan 52% tot betaling is gekomen.

Verspreid over alle eilanden is de stand op dit moment: voor het programma Institutionele Versterking en bestuurskracht (IVB) zijn er nu 79 projecten goedgekeurd, voor een totaalbedrag van 104 miljoen gulden. Voor het programma Onderwijs en Jongeren is een totaalbedrag van 137 miljoen gulden in 43 projecten omgezet. Het programma Sociaal Economisch Initiatief (SEI) heeft voor 175 miljoen gulden vastgelegd in 176 projecten. Sinds 2008 is in totaal voor alle drie de programma’s 304 miljoen gulden vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten, en voor 159 miljoen gulden aan betalingen uitgegaan.

De landen Sint Maarten, Curaçao en de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben met Nederland afgesproken dat Nederland tot 31 december 2012 middelen voor samenwerking zal storten. Voor de meeste programma’s kunnen tot dan nog verplichtingen met derden worden aangegaan. De uitvoering van de samenwerkingsprogramma’s kan lopen tot 2014. Door de korte resterende tijd zal de uitvoering in een hoog tempo moeten plaatsvinden. De eilanden, SONA en USONA zetten zich in om te voorkomen dat de middelen verloren gaan aan het einde van de samenwerkingsprogramma’s, Dit is het meest urgent bij de economische en sociale projecten van de SEI.

Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen heeft, als gevolg van de opheffing van de Nederlandse Antillen, haar naam via een statutenwijziging veranderd in Stichting SONA.

Hoogtepunten

De uitvoering van het SEI (Sociaal-Economisch Initiatief) programma loopt voorspoedig. Het SEI-programma is opgezet om de eilanden een goede startpositie te geven bij de overgang naar de nieuwe staatkundige structuur. Voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius is het SEI programma helemaal in uitvoering; dat wil zeggen bijna alle gelden zijn in projecten vastgelegd en de uitvoering gaat gestaag in de goede richting. Sint Maarten en Curaçao hebben nog enkele maanden tijd om het resterende projectgeld in uitvoering te brengen.

In de eerste helft van 2011 heeft USONA wederom een paar miljoenenprojecten goedgekeurd. Op Sint Maarten gaat het om het project Uitbreiding AWZI Illidge road voor 14,8 miljoen gulden en de Rotonde Cole Bay fase 2 voor 5,8 miljoen gulden. Op Curaçao zijn het de projecten Funderend Onderwijs 2010-2012 RKCS voor 6 miljoen gulden en Funderend Onderwijs Curaçao 2011-2012 SAE voor 11,6 miljoen gulden.

Een ander hoogtepunt is de verwachting dat de Europese Commissie en de entiteiten van de voormalige Nederlandse Antillen in november van dit jaar financial agreements zullen tekenen. Aangezien alle eilanden SONA en haar uitvoeringsorganisatie USONA hebben verzocht aan te blijven als beheerder van de samenwerkingsgelden respectievelijk als uitvoeringsorganisatie, zullen SONA en de Europese Commissie nieuwe delegation agreements afsluiten, waardoor USONA zeker tot 2015 betrokken zal zijn bij de uitvoering van de EU programma’s. De programma’s van het 9e EDF zijn alle in technische uitvoering. Het gaat om meer dan 120 miljoen gulden aan Europese samenwerkings-projectgelden. Op Saba is het project Under the Hill gestart. Dit project zorgt dat de infrastructuur er komt voor de bouw van sociale woningen. Op Sint Eustatius wordt 28 kilometer aan nieuwe waterleidingen aangebracht om de huishoudens van het eiland van drinkwater te voorzien.

Hiernaast kunt u het verslag en de bijlagen downloaden.


Urban Infrastructures for Socially Deprived Areas:

Infrastructurele werken met EU-fondsen
Alle projecten in het EU-programma Urban Infrastructures for Socially Deprived Areas zijn momenteel in uitvoering.

 

  • Op Bonaire is een start gemaakt met de verbetering van de infrastructuur. De wijken waar wegen in dit project meegenomen worden zijn Rincon, Antriol-Oost, Antriol-West en Nikiboko-Zuid. In Antriol zal ook een multifunctioneel buurtcentrum worden gebouwd en zal het waterleiding netwerk plaatselijk worden vernieuwd.
  • Op Curaçao loopt het infrastructurele project voor de infrastructuur in de wijken Parera/Coco, Nieuw Nederland en de Oranjestraat goed op schema. Behalve het vernieuwen van bestrating wordt er op sommige plaatsen ook nieuwe riolering gelegd en worden werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een betere hemelwaterafvoer. Ook zal een aantal pleinen opnieuw worden ingericht om de recreatieve mogelijkheden voor kinderen en volwassenen te bevorderen.
  • De werken op Saba zijn in volle gang. Op het steile terrein in Under the Hill wordt een weg aangelegd, voor de bereikbaarheid van de later door de overheid in dit gebied te bouwen sociale woningen. Onder aan de weg zijn de werkzaamheden voor het construeren van een grote regenbak (cistern) van 250 m3 al bijna afgerond.
  • Het infrastructurele werk op Sint Eustatius bestaat uit de aanleg van een uitgebreid waterleiding netwerk en is in maart in uitvoering gegaan. De werkzaamheden zullen in april 2012 afgerond zijn.
  • In Middle Region op Sint Maarten zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de riolering in uitvoering gegaan. Om verkeerstechnische redenen en om de overlast zoveel mogelijk te beperken zal dit gefaseerd gebeuren.

Capacity Building met EU-fondsen
Dit project, dat medio januari van start is gegaan, behelst technische ondersteuning aan nutsbedrijven en instellingen op de 5 eilanden Het doel is maximalisering van hun capaciteit op het gebied van planning, uitvoering en onderhoud, met inbegrip van de verbetering van digitale management systemen (GIS), evenals de verbetering van dienstverlening en service aan klanten. Het project bevindt zich nu in de inceptiefase, waar consultant WSP en USONA in nauwe samenwerking met alle stakeholders op de eilanden ten eerste een needs assessment uitvoeren.

 


Naar boven