Header groot USONA
USONA
HomepageNos hospital nobo

Nos hospital nobo

Verklaring van goed gedrag Ballast Nedam

In verband met de aanhoudende vragen die USONA krijgt over Ballast Nedam, heeft USONA ervoor gekozen de verklaring van goed gedrag van Ballast Nedam op de website te plaatsen. 

Usona antwoordt op 10 veel gestelde vragen over Nos Hospital Nobo
USONA heeft de laatste tijd veel vragen over NHN gekregen. De antwoorden op de meest gestelde vragen (FAQ) zijn verzameld in een document. Het gaat om: 

1. Wat is op dit moment de status van Nos Hospital Nobo?

2. Hoe veilig is het Amstelterrein?

3. Hoe staat het met de financiering van het ziekenhuis?

4. Is er een getekend contract met Ballast voor de bouw van NHN?

5. Wat gaat NHN kosten?

6. Van wie is het Amstelterrein?

7. Is verbetering van de zorg niet belangrijker dan een nieuw ziekenhuisgebouw?

8. Is NHN toekomstbestendig?

9. Zijn de medisch specialisten wel betrokken bij de plannen voor NHN?

10. Wat zijn de gevolgen als de Regering nu stopt met NHN.

Download de FAQ over Nos Hospital Nobo (4 april 2013)

Open brief aan Otrobanda groeperingen
Als reactie op de vele beweringen in de media van diverse Otrobanda-belangenorganisaties heeft USONA op 28 maart een open brief naar de pers gestuurd. Deze brief is hiernaast te downloaden.
Open brief 28 maart 2013

Nos Hospital Nobo - publicatie informatie aan de Centrale Commissie
In opdracht van het Land Curaçao voert (U)SONA sinds het voorjaar van 2011 het Nos Hospital Nobo (NHN) project uit, met het doel te komen tot de realisatie van een nieuw duurzaam operationeel ziekenhuis voor Curaçao.

Op 20 maart 2013 heeft SONA op verzoek van de Staten van Curaçao een uitgebreide toelichting op het project aan de Centrale Commissie gegeven.

Ten behoeve van deze presentatie is een informatiemap opgesteld. Deze informatiemap is samengesteld om alle Statenleden inzicht te geven in de belangrijkste aspecten van het project. Deze informatie is te downloaden van de website. Ook de presentatie die (U)SONA heeft gegeven is toegevoegd.

Uit de enorme hoeveelheid documenten van de afgelopen twee jaar heeft USONA voor de Statenleden de kerndocumenten geselecteerd, zodat zij een goed overzicht van en inzicht in het NHN project kunnen verkrijgen.

Deze kerndocumenten zijn in het informatiepakket opgenomen onder tab 2 t/m tab 14. Per onderwerp zijn onderliggende, verdiepende en toelichtende (delen van) bestaande rapporten en presentaties opgenomen. De documenten zijn van een datum voorzien en waar nodig van een beknopte omschrijving, zodat ze in de tijd en in hun context geplaatst kunnen worden.

Elk onderwerp wordt voorafgegaan door een korte managementsamenvatting (van maximaal 2 pagina’s) met daarin opgenomen de kernpunten van dat onderwerp.

Al deze informatie is bekend bij en gedeeld met de opdrachtgever: het Land Curaçao.

Onderstaande downloads: Infomatiemap in het Nederlands en de managementsamenvattingen in het Papiaments.

Managementsamenvattingen
Inhoudsopgave
1. presentatie Staten 20 maart 2013
2. opdracht SONA
3. zorg
4. pve
5. overleg met stakeholders inclusief SEHOS en medische specialisten
6. ontwerp
7. flexibiliteit en uitbreidbaarheid
8. businesscase en financiering
9. aanbesteding
10. locatie
11. reactie op beweringen in de media
12. beantwoording Statenvragen maart 2012
13. keuzemogelijkheden en nog te nemen beslissingen
14. Usona en team

Tur resúmen gerensial
Kontenido
2. E mandato di SONA
3. Kalidat di kuido
4. Programa di eksigensianan
5. Kontaktonan ku SEHOS i spesialistanan médiko
6. Diseño
7. Fleksibilidat i ekstensibilidat
8. Businesscase i finansiamentu
9. Destaho
10. Lokalidat
11. Reakshon breve riba deklarashonnan den medionan di komunikashon
12. Kontesta di preguntanan di miembronan di Parlamentu di 20 mart 2012
13. Posibilidatnan di eskoho i desishonnan ku mester tuma
14. USONA i e tim di proyekto

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is Nos Hospital Nobo?

In dit document treft u de 12 punten die de essentie van het project Nos Hospital Nobo kort weergeven.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Traject van Nos Hospital Nobo ligt op schema

SONA selecteert Ballast Nedam als beste van drie kandidaten voor de bouw

Aan het eind van een uitgebreide en minutieuze selectieprocedure gaat SONA conform planning nu in gesprek met Ballast Nedam Infra B.V. om de plannen voor de bouw van het nieuwe hospitaal van Curaçao te volmaken. Volgens plan moet dit hospitaal er in 2015 staan.  Ballast Nedam Infra B.V. heeft al een ontwerp opgeleverd dat te zien is via onderstaande link:
http://youtu.be/GhC_BT3yseY 
De naam van de geselecteerde partij heeft SONA -als trekker van het hospitaalproject- vandaag eerst bekend gemaakt aan de ministerraad in het Fort Amsterdam, om deze vervolgens toe te lichten tijdens een persconferentie. Hiermee is een belangrijke mijlpaal in het project van Nos Hospital Nobo conform planning gehaald.
Onderstaand een impressie uit het ontwerp van Nos Hospital Nobo op het Scadta-terrein van Ballast Nedam:
nieuweziekenhuis.jpg (2093 Kb) 


 Overzichtstekening Nos Hospital Nobo Ballast Nedam (129 Kb)  

Voortraject
Vanaf februari heeft SONA/USONA de dialoog gevoerd met alle drie kandidaten. Aan het einde van de dialoogronden moesten alle drie de partijen een Best And Final Offer indienen voor een ontwerp, een onderhoudsplan en een project management plan. Dezelfde partij die het ziekenhuis bouwt blijft voor 15 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud. Het Best And Final Offer moest bovendien passen binnen de plafondprijs van 108 miljoen US dollar. De selectiecommissie van SONA heeft de voorstellen in de afgelopen maand beoordeeld. De beoordeling vond plaats volgens circa 100 vooraf opgestelde criteria, die bij alle kandidaten bekend waren. Bij de opening van de aanbiedingen was een notaris aanwezig. De kwaliteit van het ontwerp was het leidende principe en telde voor 80% mee. De prijs telde voor 20% mee. Dit was mogelijk omdat de prijs al was gemaximeerd door het instellen van de plafondprijs. De partijen moesten aan het Programma van Eisen voldoen dat in december 2011 door de Raad van Ministers van Curaçao was geaccordeerd. Dit Programma van Eisen geeft aan welke zorgfuncties er in het ziekenhuis moeten komen en aan welke technische eisen het ziekenhuis moet voldoen. Alle drie partijen hebben zich het laatste halfjaar enorm ingespannen om de concurrenten te verslaan.
Bij de realisatie van de plannen waren per kandidaat gemiddeld zo’n 40 personen van verschillende disciplines betrokken.  Alle drie partijen zijn vier keer in groten getale aanwezig geweest bij de dialoogrondes die plaatsvonden in het Floris Suite hotel bij Piscadera.

Cultuur van Curaçao
De commissie was echter unaniem van mening dat het ontwerp van Ballast Nedam het beste is en het beste past bij de traditie en cultuur van Curaçao.

Zorgaanbod van Nos Hospital Nobo
Het nieuwe ziekenhuis wordt een algemeen basisziekenhuis met enkele topklinische functies. Alle 22 medische specialismen die in het huidige sint Elisabeth Hospitaal aanwezig zijn, zullen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast vindt er een uitbreiding van het zorgaanbod plaats, met de volgende afdelingen:

 • Moeder-Kind centrum: er vindt een clustering van de zorg rondom moeder en kind plaats. Tevens vindt er een uitbreiding van de Neonatale Intensive Care Unit (NICU), voor de zorg voor te vroeg geboren kinderen, plaats. Ook wordt het aantal High Care bedden voor kinderen uitgebreid
 • Vasculaire diagnostiek en behandeling: er komt een hartkatheterisatie kamer. Hier kunnen onderzoeken naar het functioneren van het hart plaatsvinden en behandelingen zoals dotterprocedures
 • Er komen 40 dialysestations met een mogelijkheid tot uitbreiding naar 50 plaatsen in 2020
 • Er komt een huisartsenpost welke is geïntegreerd in het nieuwe ziekenhuis
 • De ambulancedienst wordt eveneens geïntegreerd in het nieuwe ziekenhuis
 • Er is plaats voor 2 forensische bedden, geschikt voor de opvang van gedetineerden die gespecialiseerde medische hulp nodig hebben.


Informatiefilm Nos hospital nobo

Om meer duidelijkheid te geven over de werkwijze van opstarten van het project dat leidt tot de nieuwbouw van Nos hospital nobo tot aan de aanbesteding is een korte informatiefilm gemaakt. Op 11 en 12 juli is de documentaire op de lokale Curaçaose TV-zenders uitgezonden. Klik op onderstaande afbeelding om de documentaire nog een keer te zien.

newhospitaloncuracaoanotherstepcloser.jpg (46 Kb)
 
SONA beantwoordt vragen Parlement Curaçao

Op uitnodiging van de Minister van GMN gaf SONA op 20 maart 2012 een presentatie aan het Parlement van Curaçao over Nos Hospital Nobo, het nieuw te realiseren ziekenhuis.
Naar aanleiding hiervan heeft de uitvoeringsorganisatie USONA vragen van diverse parlementsleden schriftelijk beantwoord en op 23 april jl. een mondelinge toelichting hierop aan het parlement gegeven. Het betroffen vragen over de bouw van het ziekenhuis, zoals lokale betrokkenheid en vragen over o.a. zorg, financiën en communicatie.

Resultaat van selectie in de businessplan fase in de tender procedure Nos Hospital Nobo

De selectiecommissie heeft de businessplannen van de 5 overgebleven partijen beoordeeld volgens de Tender Guide, om te komen tot 3 kandidaten waarmee de concurrentie gerichte dialoog wordt gestart. Deze selectie is ook geaudit door een onafhankelijk notaris.

Het resultaat van de selectie staat hier beneden in alfabetische volgorde:

 • Ballast Nedam Infra BV, Nederland
 • Bouygues Bâtiment International, Frankrijk
 • Pessina Construzioni Spa and GMS Studio Associato, Italië

De drie partijen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de concurrentie gerichte dialoog. Tijdens de dialoog zal ook bekend worden welke lokale partijen bij het project zullen worden betrokken.

Result of the selection in the business plan phase in the tender procedure for Nos Hospital Nobo

The selection committee has completed the assessment of the business plans according to the Tender Guide. The goal was to come to 3 candidates who will join the competitive dialogue. A civil law notary has performed an independent external audit on the selection procedure.

The resulting short list is stated below in alphabetical order.

 • Ballast Nedam Infra BV, The Netherlands
 • Bouygues Bâtiment International, France
 • Pessina Construzioni Spa and GMS Studio Associato, Italy

These three candidates are invited to participate in the competitive dialogue phase of the tender process. During the dialogue it will become known which local parties will be involved in the project.

Nieuwe kandidaten:

De eerste weken van de aanbesteding verlopen voorspoedig. De verschillende kandidaten hebben hun team samengesteld en maken een professionele indruk. Er is reeds een kennismakingsgesprek geweest tussen USONA en de kandidaten. Dit waren constructieve gesprekken met wederzijds begrip.

BAM International B.V. en Robins & Morton Group hebben zich terug getrokken om verschillende redenen. De redenen van terugtrekking liggen buiten het ziekenhuisproject. Als vervanging zijn nr 6 en nr 7 uit de lijst van geselecteerden uitgenodigd en zij hebben de uitnodiging geaccepteerd.

De nieuwe kandidaten (consortia) zijn:

 • Pegasus Emergency Management LLC, Martel Constructions Inc en CTA Inc
 • Brossier Company Curacao BV, Hensel Phelps Construction Co., Architecten aan de Maas, Ingenieursburo Linssen b.v.

Zij hebben voldaan aan de uitsluitings- en geschiktheidscriteria en hebben voldoende ervaring in de ziekenhuisbouw.

New candidates Nos hospital Nobo project

The first week of the tender phase is progressing well. The candidates have put together their team and give a professional impression. Meanwhile an introductory meeting took place between USONA and the candidates. These meetings were constructive and with mutual understanding.

BAM International BV and Robins & Morton Group have withdrawn for various reasons. The reasons for withdrawal are not related to the hospital project. For their replacement No. 6 and No. 7 from the list of selected applicants were invited and they have accepted the invitation.

The new candidates (consortia) are:

 • Pegasus Emergency Management LLC, Martel Constructions Inc en CTA Inc 
 • Brossier Company Curacao BV, Hensel Phelps Construction Co., Architecten aan   
  de Maas, Ingenieursburo Linssen b.v.

The candidates have met the exclusion- and eligibility criteria and have sufficient experience in hospital construction.

Results of the prequalification phase in the tender procedure for Nos Hospital Nobo

The selection committee has completed the prequalification phase of the tender process for the Design, Build & Maintain contract for the Nos Hospital Nobo project.

According to the procedures and criteria, published in the Prequalification Document, the selection committee has assessed all 14 candidates on the long list that had submitted their expression of interest and credentials.

The resulting short list of five remaining candidates is stated here below.

 • Ballast Nedam Infra BV, The Netherlands
 • BAM International BV, The Netherlands
 • Bouygues Bâtiment International, France
 • Pessina Costruzioni Spa and GMS Studio Associato, Italy
 • Robins & Morton Group, USA

These five candidates will be invited shortly to participate in the competitive dialogue phase of the tender process. The parties not selected on the short list will also be notified formally.
A civil law notary has performed an independent external audit on the selection procedure.

 

logo_waaiboom_def.jpg (9 Kb)

.

 • print

Naar boven